Hoker a stifting feert

A föörstant

A föörstant faan Ferring Stifting san trii lidj:
Föörmaan as sant 2005 Prof. Dr. Volkert F. Faltings, fertreeden wurt hi sant 2018 faan Carin von Blanquet.
Maan för a kas as sant 2008 Holger Peters .

At kuratoorium

At kuratoorium, wat a föörstant bereet an at werk genau beluket, bestäänt tutidjs ütj aacht persuunen. Det san: Matthias Hölck, Gerhard Ketelsen, Dr. Hark Ketelsen, Dr. Otto Paulsen, Jens Quedens, Christian Roeloffs, Erk Roeloffs, Riewert Roeloffs und Hark Steinert.

Föörmaan as Erk Roeloffs. A mäfulger fertreed a teemen siafaard, skuul, archäologii, büürerei, arkiiwen an ferlacher. Altmaal werke iarenamtelk för a Ferring Stifting.