Mualen

A Ferring Stifting hee fööraal trii saagen uun’t uug:

1. At fering an öömrang spriik an kultüür, oober uk öler letj spriiken tu fördrin.

2. At forskin diaram, hü’t leewent faan a mensk an a natüür bi a küst, uun’t heef an üüb a eilunen ufleept. An a stifting wal diartu bidreeg, dat detdiar leewent erhäälen an ferbeedert wurt. 

3. At fördrin faan onerschükingen tu a histoore faan’t lidj wat uun Nuurdfresklun, föraal üüb Feer an Oomram, lewet haa.

Am jodiar saagen beskaafet tu fun, wurd faan a Fering-Stifting wedenskapelk draapen trochfeerd an föördracher häälen. Mä jil fördert wurd fööraal det, huar’t am a spriikwedenskap gungt, oober at kön uk öler saagen wees, wan jo jo üüb heer betji.

En öler saag san uk a buken, wat a stifting salew ütjbrangt, of tumanst jil diartu dee, dat’s drükt wurd kön.

A Ferring Stifting ferdee uk prisen. So feit arke juar de best abiturient faan a skuul bi a Wik en jilpris. Det huuchst ütjtiakning as a iarenpris, wat lidj fu, wat en bedüüdend wedenskapelk ufhanling skrewen haa.